top of page

Työyhteisösovittelu

  • Oletko keskellä organisaatiomuutoksen aiheuttamia konflikteja?

  • Onko tullut vihjeitä, että epäilet työtoverisi tai esihenkilösi tulleen kiusatuksi?

  • Onko työntekijän ja esihenkilön välit tulehtuneet?

  • Onko niin, että tiimin yhteistyö ei suju?

  • Kaipaatko työyhteisöösi sopua ja työrauhaa?

 

Jos vastasit johonkin kyllä, niin työyhteisösovittelu voi olla ratkaisu konfliktiin.

WhatsApp Image 2022-01-04 at 11.55.59 AM.jpeg

KINTSUGI

kullalla koottu

Ajatusten aktiivinen kuuntelu on kultaa

Mikä ihmeen työyhteisösovittelu? Käytännön työyhteisösovittelu perustuu tieteellisesti tutkittuun konfliktien ratkaisumenetelmään
(Paremmin puhumalla, Pehrman 2012). Työyhteisösovittelija auttaa eri osapuolia sovitteluprosessin avulla löytämään kaikkia tyydyttävän
ratkaisun. Sovittelija toimii dialogin puolueettomana fasilitaattorina. Sovittelussa voi olla mukana kaksi henkilöä, pieni ryhmä tai suurempi
joukko ihmisiä; osapuolet selviävät sovittelun edetessä. Kaikki osalliset osallistuvat prosessiin ja tulevat kuulluksi henkilökohtaisesti.


Mitä hyötyä? Prosessin aikana osallistujille avautuu uusia näkökulmia, joiden avulla ymmärrys tilanteesta kasvaa. Sovittelu on jokaiselle
myös dialogitaitoja lisäävä oppimiskokemus. Sovittelija mahdollistaa kuulluksi tulemisen sekä sallii tunteiden käsittelyn. Perustavana
ajatuksena on jokaisen vastuu omasta käyttäytymisestä. Prosessin aikana kyseenalaistetaan omia olettamuksia ja tulkintoja.
Sovitteluprosessissa saadaan yksilökeskustelujen ja yhteisen dialogin avulla aikaan sovintosopimus, jotka kaikki hyväksyjät allekirjoittavat.

 


Miksi? Työyhteisön konflikteihin tarttuminen on välttämätöntä, vaikka se ei aina ole helppoa. Sovittelija auttaa konfliktin osapuolia
sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konflikti. Työyhteisösovittelu on avoin ja
luonteva tapa poistaa ihmisten välisiä työyhteisöissä ilmeneviä ristiriitoja. Prosessi kannustaa esihenkilöitä ja työyhteisöjen jäseniä
ristiriitojen kohtaamiseen ja dialogiseen käsittelyyn. Sovittelu tarjoaa työyhteisöille rakentavasti, turvallisesti ja käytännönläheisesti
etenevän ongelman ratkaisumenetelmän, joka on samalla sovitteluun osallistujille oppimiskokemus.

Ota yhteyttä

Anchor 1
Flower Blossoms

Sovitteluprosessin eteneminen:

1. Aloitus -mietitään yhdessä sovittelun soveltuvuutta

Kartoitustilanne Keitä kaikkia koskee ja keiden tulisi olla mukana

2. Info

Infotilaisuudessa kerromme osallistuville työyhteisön jäsenille sovittelun periaatteista ja tarkoituksesta sekä sovitteluprosessin eri

vaiheista.

 

3. Erillistapaamiset

Jokainen sovitteluun osallistuva saa yksilöllisessä erillistapaamisessa kertoa oman näkemyksensä.

4. Sovittelu​

Sovitteluun tulevat kaikki osapuolet samanaikaisesti. Sovittelutapaamisen idea on, että osapuolet löytävät itse ratkaisun vallitsevaan

ongelmaan. Sovittelijoiden tehtävänä on ohjata tätä prosessia. Mikäli yhteinen näkemys ongelman ratkaisemiseksi löytyy

sovittelutapaamisessa, laaditaan siitä kirjallinen sopimus.

5. Tiedottaminen

Sopimuksen synnystä kerrotaan toimeksiantajalle ja muille tarpeellisille tahoille.

6. Seuranta

Seurantatapaaminen järjestetään 2–3 kuukauden sovittelun päätyttyä.

bottom of page